Általános Szerződési Feltételek

„Én a Szuper Tréner” Kutyaoktató Képzés

2020. szeptember 5-én induló képzéshez

 

A képzés célja

Kutyaoktatói ismeretek és kompetenciák megszerzése.

A képzésben szereplő témakörök:

 • A Láthatatlan Póráz Módszer és Program elméleti ismerete
 • A Láthatatlan Póráz Módszer és Program gyakorlati ismerete
 • Családi kutyák egyéni és csoportos fejlesztése
 • Egyéni kutyaoktatás gyakorlat
 • Kutya származása, farkasok viselkedése
 • Kutya etológia
 • Kutya viselkedésproblémák
 • Kutyaelsősegély elmélete és gyakorlata
 • Agility, frizbi, puller gyakorlat
 • Mozgásszervi problémák felismerése és megelőzése
 • Betekintés a gazdis kutyamasszázs, a mantrailing, a terápás és hospice kutyák, a holisztikus alternatív terápiák és az őrző-védő aktivitás világába.

 

A képzés helye, időtartama, ütemezése:

Az elméleti képzés helye: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 1. Rézgombos Szolgáltatóház

A gyakorlati képzések helye: Gödöllő, Szada, Veresegyház

A képzés időtartama: a tanfolyam indulásától számítva 15 alkalom

A képzés indulása: 2019.  szeptember 5, szombat, 9:00

A képzés ütemezése: heti egy alkalom, szombatonként, elméleti és gyakorlati alkalmak 09:00-17:00

A vizsgaszervezés formája: írásbeli és prezentációs

Záróvizsga: A vizsgára bocsátás feltétele: Maximum 1 alkalom hiányzás

A vizsga várható ideje: 2019. december 12., szombat, 9:00-17:00

A vizsgát szervező megnevezése: Dömötör Júlia

A tanfolyamon való részvétel feltételei: 

A képzés megkezdésének feltétele: meghirdetett határidőre befizetett regisztrációs és részletfizetési vagy teljes tanfolyami díj

A résztvevő vállalja, hogy a fent meghatározott feltételekkel rendelkezik.

A Résztvevő kötelezettségei, a záró vizsgán való részvétel feltételei:

– A Résztvevő kötelezettséget vállal arra, hogy a tananyagot sem a tanfolyam időtartama alatt, sem azután nem osztja meg másokkal, és azokat semmilyen más módon nem használja fel. A tanfolyam teljes tartalma a szerzői jogokról szóló, 1999. évi LXXVI. törvény hatálya alá esik, melynek értelmében a tanfolyam bármely részének részben vagy egészben történő másolása, továbbértékesítése, digitális vagy hagyományos információhordozókon való közlése csakis Szervező írásbeli engedélyével lehetséges. Résztvevő tudomásul veszi, hogy az említett szerzői jogok megsértése esetén Szervezőnek bruttó 2.000.000, azaz kettőmillió Forint kártérítést köteles fizetni.

– Résztvevő beleegyezését adja és semmilyen követelést nem támaszt azért, hogy a tanfolyam időtartama alatt készített munkáit és a fórumban, vagy e-mailben írt hozzászólásait Szervező marketing anyagaiban felhasználja, Résztvevő nevének feltüntetésével.

– Résztvevő tisztában van azzal, hogy a Kutyaoktató képzésen saját illetve idegen kutyákkal is történik gyakorlás és amellett, hogy Szervező és az oktatók is a legnagyobb biztonságra törekszenek, a munkától elidegeníthetetlen a kutya által okozott esetleges karmolás, játék közbeni odakapás és akár a komolyabb harapás is. Résztvevő az esetleges balesetek elkerülése végett mindenkor betartja a Szervező és az oktatók utasításait, javaslatait. Szervezőt semminemű baleset esetén sem terheli felelősség.

– Résztvevő a képzés ideje alatt tartózkodik minden olyan megnyilvánulástól, amely az állatok pszichés vagy fizikai bántalmazását jelenti. Ellenkező esetben egy írásbeli (Szervező elektronikusan Résztvevő részére megküldi) figyelmeztetést követően, Szervező azonnali hatállyal megszünteti Résztvevő tanfolyami részvételét. A befizetett tanfolyami díj ez esetben nem követelhető, a függőben lévő részleteket Részvevő köteles adott hónap utolsó napjáig Szervező számlájára átutalni.

– Résztvevő felelőssége 4 napon belül jelenteni elérhetőségeinek változását. Amennyiben ezt elmulasztja, és emiatt Szervező nem tudja felvenni a kapcsolatot vele, hozzá információkat eljuttatni, Résztvevő vállalja a felelősséget az esetleges következményekért.

– A képzésen való részvétel, elméleti és gyakorlati órák rendszeres látogatása személyes, Gödöllőn, Szadán és Veresegyházán zajlik, a megengedett hiányzás max. 10%.

– Az elméleti és gyakorlati órák követelményeinek és vizsgakövetelménynek megfelelő teljesítése.

– A vizsgakövetelményben előírt vizsgára bocsátás feltételeinek teljesítése.

Tanfolyamról történő kimaradás / halasztás:

Résztvevő kötelezettséget vállal arra, hogy:
– A tanfolyamról történő kimaradás szándéka esetén a szerződés felbontására irányuló írásos kérelmet nyújt be Szervező felé, elektronikus úton a címre.

A tanfolyamról való kimaradás esetén a tanfolyami díj akkor is megfizetendő teljes egészében, ha a résztvevő azt nem fejezi be. A befizetett díj nem téríthető vissza.

– A tanfolyam halasztása a tanfolyami idő lejárta után történhet meg, maximum a következő tanfolyamra becsatlakozással, létszám felett. A halasztás tényét írásban kell jelezni Szervező felé elektronikus úton a címre.

Szervező feladatai és kötelezettségei:

– Szervező biztosítja a képzés lebonyolítását, valamint a képzéshez szükséges oktató felszereléseket.

– Szervező vállalja, hogy az „Én a Szuper Tréner” kutyaoktató képzés során Résztvevőnek biztosít minden olyan szükséges előadást és gyakorlatot, amely a tematikában felsorolásra került. Szervező a tanfolyam során folyamatos konzultációs lehetőséget biztosít.

– Szervező semmilyen felelősséget nem vállal Résztvevőt a tanfolyam során ért esetleges balesetekre nézve.

– Szervező fenntartja a jogot a hallgatók tanfolyam alatt produkált munkáinak, hozzászólásainak, saját marketing anyagaiban való közlésére. Hallgató ezt elfogadja és Szervezővel szemben semmilyen követelést nem támaszt.

– Az előadások és gyakorlat megtartásának megszervezése Gödöllőn, Szadán és Veresegyházán a résztvevő jelenlétét igazoló jelenléti ív vezetése.

– A vizsgaalkalom szervezése.

– A képzéssel és vizsgáztatással kapcsolatos dokumentumok kiállítása és kezelése.

– Amennyiben a tanfolyam Szervező hibájából hiúsul meg, az addig befizetett képzési díj visszafizetésre kerül.

– Szervező köteles a résztvevő által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten felhasználni. Célhoz kötött felhasználásnak tekintik a felek a Szervező jelen szerződéséből eredő, illetve feladatainak teljesítését (pl. tanúsítványok kiállítása, vizsgáztatás, nyilvántartások, statisztikák készítése, stb.) E körön belül a Szervező a résztvevő adatait korlátozások nélkül kezelheti, mely adatkezeléshez résztvevő jelen szerződés elfogadásával kifejezetten hozzájárul.

A képzés díja:

Tanfolyami díj: Összesen: br. 360.000,- Ft azaz háromszázhatvanezer Forint, ebből oktatási díj: br. 360.000,- Ft azaz háromszázhatvanezer Forint, vizsgadíj: 0,- Ft azaz nulla Forint. Kedvezményes, egy összegű befizetés esetén: br. 320.000,- Ft azaz háromszázhúszezer Forint, ebből oktatási díj: br. 320.000,- Ft azaz háromszázhúszezer Forint, vizsgadíj: 0,- Ft azaz nulla Forint.

2020. január 10. után jelentkezőknek:

Tanfolyami díj: Összesen: br. 400.000,- Ft azaz négyszázezer Forint, ebből oktatási díj: br. 400.000,- Ft azaz négyszázezer Forint, vizsgadíj: 0,- Ft azaz nulla Forint. Kedvezményes, egy összegű befizetés esetén: br. 350.000,- Ft azaz háromszázötvenezer Forint, ebből oktatási díj: br. 350.000,- Ft azaz háromszázötvenezer Forint, vizsgadíj: 0,- Ft azaz nulla Forint.

A díjfizetés viselésének módja: Átutalás

Javítóvizsga: az a résztvevő, aki a záróvizsgát elégtelen eredménnyel zárja, javítóvizsga letételére jogosult. A javítóvizsgán való részvételének igényét a résztvevőnek írásban kell kérelmeznie. A javító vizsga a következő induló csoport vizsgaalkalmán, azzal egy időben lehetséges. Díja nincsen.

Pótló vizsga: az a résztvevő, aki hivatalos, eredeti példányban bemutatott igazolással (orvosi, bírósági, rendőrségi) igazolni tudja a vizsgáról való távolmaradását, pótló vizsga letételére jogosult. A pótló vizsga a következő induló csoport vizsgaalkalmán, azzal egy időben lehetséges. Díja nincsen.

Kártérítési felelősség

A Szervező tevékenysége folytatásának megtiltásával összefüggésben keletkezett, Résztvevőt ért kár viselésére Szervező kötelezett, azzal azonban, hogy Szervező és Résztvevő megállapodása értelmében a kártérítés mértékének összege nem haladhatja meg a résztvevő által befizetett képzési díj összegét.

Záró rendelkezések

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar polgári törvénykönyv, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999 (II.5.) kormányrendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók.

Üzemeltető (Szerző és Jogtulajdonos) a fenti ÁSZF-re vonatkozóan:

Dömötör Júlia (mint Szervező)
Székhely: 2100 Gödöllő, Mezsgye út 22.
Adószám: 55620309-1-33
Bankszámla szám: MagNet Bank 16200106-11654270
Telefon: +36306237060
Email: (továbbiakban Szervező)

Utolsó módosítás: 2020. 02.10.

 

A 2020. 03.07.-én indult képzés ÁSZF-je: Általános Szerződési Feltételek 2020.03.07.